Adma Förvaltnings AB offentliggör utfallet av det kontanta budpliktsbudet till aktieägarna i Safeture AB

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar av aktier kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i jurisdiktioner utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). 

  • När acceptfristen löpte ut hade aktieägare i Safeture AB accepterat att överlåta sammanlagt 5 254 745 aktier med anledning av erbjudandet, motsvarande cirka 22,7 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Safeture AB
  • Adma Förvaltnings AB förklarar erbjudandet avslutat
  • Efter genomfört erbjudande blir Adma Förvaltnings AB ägare till totalt 14 648 176 aktier, motsvarande cirka 63,2 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Safeture AB

Adma Förvaltnings AB (”Adma”) lämnade den 25 oktober 2019 ett kontant budpliktsbud, i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning från den 1 april 2018 (”Takeover-reglerna”), till aktieägarna i Safeture AB (publ) (”Safeture”) att överlåta samtliga sina aktier i Safeture (”Aktierna”) till Adma (”Erbjudandet”).Erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 1 november 2019. Erbjudandet var inte föremål för något fullföljandevillkor.

Acceptfristen i Erbjudandet har löpt ut och Adma har beslutat att inte förlänga acceptfristen i Erbjudandet. Per den 25 november 2019, vilket var den sista dagen i acceptfristen, hade aktieägare i Safeture accepterat att överlåta 5 254 745 Aktier med anledning av Erbjudandet, motsvarande cirka 22,7 procent av det totala antalet utestående Aktier och röster i Safeture.

Adma ägde vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet 8 513 052 Aktier motsvarande cirka 36,7 procent av det totala antalet utestående Aktier och röster i Safeture.

Adma har sedan Erbjudandets offentliggörande, fram till acceptfristens utgång, förvärvat ytterligare 880 379 Aktier motsvarande cirka 3,8 procent av det totala antalet utestående Aktier och röster i Safeture utanför Erbjudandet i den löpande handeln på̊ Nasdaq First North Growth Market (”First North”).

Efter genomfört Erbjudande blir Adma ägare till totalt 14 648 176 Aktier, motsvarande cirka 63,2 procent av det totala antalet utestående Aktier och röster i Safeture.

Admas ägare, Greg Dingizian, innehar, genom kapitalförsäkring, ytterligare 900 000 Aktier motsvarande cirka 3,9 procent av det totala antalet utestående Aktier och röster i Safeture.[1]

Utöver ovanstående innehav äger eller kontrollerar Adma inte några ytterligare finansiella instrument i Safeture som medför en finansiell exponering motsvarande aktieinnehav i Safeture.

Redovisning av likvid till aktieägare som accepterat Erbjudandet påbörjades den 11 november 2019 och har därefter skett successivt veckovis. För de som har accepterat Erbjudandet senast klockan 15.00 den sista dagen för Erbjudandet, det vill säga den 25 november 2019, kommer utbetalning av likvid att ske senast den 2 december 2019.

Rådgivare

Adma har anlitat Fredersen Advokatbyrå AB som juridisk rådgivare i samband med Erbjudandet.

Denna information är sådan information som Adma är skyldig att offentliggöra enligt Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2019 klockan 15.00.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på:www.admaforvaltning.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Greg Dingizian (VD)

Telefon: +73 39 840 00

E-post: greg@dingizian.com

Adma i korthet

Adma är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556741-0609 och styrelsen har sitt säte i Malmö kommun. Huvudkontorets adress är Ribersborgsvägen 17, 217 53 Malmö. Adma, som ägs av Greg Dingizian, har som huvudsaklig verksamhet att bedriva handel med aktier, värdepapper och fastigheter. Adma har investerat i ett antal företag med verksamhet inom bland annat fastighetsförvaltning, vegansk mat samt dentalprodukter.

För mer information, se www.admaforvaltning.se.

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Detta pressmeddelande kommer inte att offentliggöras i eller distribueras till eller in i och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distributionen eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Mottagare av detta pressmeddelande (vilket inkluderar men är inte begränsat till förvaltare och andra förvarare av värdepapper) som lyder under sådan jurisdiktions lag måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna i sådana jurisdiktioner. Så långt det är möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning frånsäger sig Adma allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner. Varje försök till accept av Erbjudandet till följd av att sådana restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Med EES avses följande länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike. Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i ett land utanför EES genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller med hjälp av nationella börser i ett land utanför EES. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, elektronisk post, telex, telefon, internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och Aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller ifrån ett land utanför EES eller av personer som befinner sig i ett land utanför EES. Följaktligen kommer och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på något annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas inom eller in i ett land utanför EES eller till en person som är från, befinner sig i, är bosatt i eller har sin adress i ett land utanför EES. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade Aktier för personer i ett land utanför EES får inte vidarebefordra detta pressmeddelande eller andra dokument som mottagits i anledning av Erbjudandet till sådana personer. Adma kommer inte att erlägga något vederlag hänförligt till Erbjudandet in i ett land utanför EES. Varje försök till accept av Erbjudandet som följer av en direkt eller indirekt överträdelse av dessa restriktioner är ogiltig och varje försök till accept av en person som befinner sig i ett land utanför EES eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktion inom eller ifrån ett land utanför EES är ogiltig och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att hen inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från ett land utanför EES samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag av en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från ett land utanför EES.

Oaktat vad som sagts i det föregående så förbehåller sig Adma rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om Adma finner efter eget gottfinnande att en sådan transaktion kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Adma eller dess mäklare kan komma att förvärva eller sluta avtal om att förvärva Aktier, direkt eller indirekt, vid sidan av Erbjudandet, före, under eller efter acceptfristen i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler. Det gäller även andra värdepapper som direkt kan konverteras till, är utbytbara mot eller inlösensbara mot Aktier, såsom teckningsoptioner. Sådana köp får genomföras via börsen till marknadspris eller utanför börsen genom förhandlade överlåtelser. Information om sådana köp kommer offentliggöras i enlighet med tillämpliga lagar och regler i Sverige.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska.

Framtidsinriktad information

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och de kännetecknas av ord som ”ska” ”förväntas”, ”tror”, ”uppskattar”, ”avser”, ”ämnar”, ”antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Admas avsikter, åsikter och nuvarande förväntningar och antaganden, exempelvis avseende möjliga konsekvenser av Erbjudandet, för Safeture, för aktieägare i Safeture som väljer att inte acceptera Erbjudandet eller för Safetures framtida finansiella resultat. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser gjorda efter bästa förmåga av Adma, men uttalandena gör inte anspråk på att vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och kan oftast inte påverkas av Adma. Det ska hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig avsevärt från sådana som finns i eller ges uttryck för i sådana framåtriktade uttalanden.

[1] Det är försäkringsgivaren (försäkringsbolaget) som formellt äger de underliggande aktierna i en kapitalförsäkring. Dessa medför således inte rösträtt för försäkringstagaren och räknas därför inte heller samman med försäkringstagarens övriga aktier i fråga om till exempel budplikt.

Ämnen

Regioner


Adma Förvaltnings AB är ett familjeägt investmentbolag med bas i Malmö. Vår ägarroll baseras på ett aktivt och långsiktigt engagemang, med innehav huvudsakligen inom fastighetssektorn samt små och medelstora tillväxtbolag.

För mer information, se www.admaforvaltning.se